Oh! Privatisation


†Kv_vI fvZ ivbœv n‡j gv‡oi Rb¨ `uvwo‡q _v‡K K‡qKRb

Lvwjkcyi wkívÂjRy‡o nvnvKvi, Av‡iv 2 R‡bi g„Zz¨

gvgyb †iRv, Lyjbv ey¨‡iv

Lyjbv gnvbMixi Lvwjkcyi wkív‡j MZ `yÕw`‡b Abvnv‡i I webv wPwKrmvq Av‡iv `yB kÖwg‡Ki g„Zz¨ n‡q‡Q| †iveevi iv‡Z cøvwUbvg Rywejx RyU wg‡ji wbivcËv Kg©x gywÝ ˆZ‡qeyi ingvb (55) webv wPwKrmvq Ges wccjm RyU wg‡ji e¨vwPs wefv‡Mi kÖwgK †gvt wmivRyj nK (51) kwbevi iv‡Z Abvnv‡i gviv hvb| G wb‡q MZ cuvPw`‡b Abvnv‡i I webv wPwKrmvq wZbRb kÖwg‡Ki g„Zz¨ n‡jv| Gi Av‡M MZ 6 Ryb ga¨iv‡Z Afz³ Ae¯’vq  g„Zz¨ nq cøvwUbvg RyU wg‡ji myZv wefv‡Mi kÖwgK Aveyj Kvjv‡gi (48)| G NUbvq kÖwgK‡`i g‡a¨ Pig †¶vf I D‡ËRbv weivR Ki‡Q|

Gw`‡K `xN©w`b a‡i e‡Kqv gRywii UvKv bv cvIqvq Lyjbvi 8wU cvUK‡ji cÖvq 30 nvRvi kÖwgK cwievi Aa©vnv‡i-Abvnv‡i w`b KvUv‡”Q| A‡bK cwiev‡i GKUvbv Pvi-cuvPw`b Pzjv R¡j‡Q bv| †MvUv wkívÂjRy‡oB Pj‡Q GB nvnvKvi| G Ae¯’vq we¶zä kÖwgKiv Avev‡iv Av‡›`vj‡b bvgvi cÖ¯‘wZ wb‡”Qb| G j‡¶¨ MZ kwbevi iv‡Z dzjZjvq K‡qKRb kÖwgK †bZv ˆeVKI K‡i‡Qb|

Rvbv †M‡Q, cøvwUbv‡gi wbivcËv Kg©x ˆZ‡qeyi ingvb †ek wKQyw`b a‡i nƒ`‡ivM I nuvcvwb‡Z fzMwQ‡jb| Zvi ¯¿x †iv‡Kqv †eMg Rvbvb, Zv‡K wPwKrmK XvKvq A_ev fvi‡Z wb‡q wPwKrmv Kiv‡bvi civgk© w`‡qwQ‡jb| wKš‘ A_©vfv‡e wZwb wPwKrmv Kiv‡Z cv‡ibwb| †iveevi ivZ mv‡o 11Uvq wWDwU‡Z hvIqvi Rb¨ RvgvKvco civi mgq nVvr ey‡K e¨_v IVvi wKQy¶Y ciB nvDwRs K‡jvwbi evmvq Zvi g„Zz¨ nq| wZwb gyw³‡hv×v wQ‡jb| Zvi cuvP gv‡mi †eZb e‡Kqv i‡q‡Q| cøvwUbvg RyU wg‡ji wRGg ewb BmivBj `vwe K‡i‡Qb, Zvi ¯^vfvweK g„Zz¨ n‡q‡Q|

Gi Av‡M MZ kwbevi ivZ mv‡o 10Uvq bMixi cvejv Kwei eUZjvi Avnv` Djøvn&i fvovwUqv evwo‡Z kÖwgK wmivRyj nK Amy¯’ n‡q c‡ob| Zv‡K Lyjbv †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j wb‡q †M‡j KZ©e¨iZ wPwKrmK g„Z †NvlYv K‡ib| †mvgevi mKv‡j wmivRyj Bmjv‡gi †QvÆ NiwU‡Z †`Lv hvq, Zvi ¯¿x jvKx †eMg, eo †Q‡j Ryjnvm (20), `yB †g‡q dv‡Zgv (15) I nvwjgv (12) mevB †kv‡K evKiæ×|  jvKx †eMg e‡jb, Pviw`b a‡i N‡i †Kv‡bv ivbœv nqwb| ¶zavi hš¿Yvq mšÍvbiv  hLb Zv‡`i wcZvi Kv‡Q Lvevi PvBZ ZLb wZwb gvbwmKfv‡e †f‡O co‡Zb| kwbevi ivZ mv‡o 9Uvi w`‡K evwK‡Z Pvj-Wvj wb‡q Avmvi Rb¨ wmivRyj nK Ni †_‡K evB‡i hvb| †`vKvwb evwK bv †`Iqvq wZwb AvavNÈv ci N‡i †d‡ib Lvwj nv‡Z| Gi wKQy mgq ci Abvnv‡i _vKv wmivRyj nK gv_v Ny‡i N‡ii †g‡S‡Z c‡o hvb| Gici Zvi g„Zz¨ nq|
G e¨vcv‡i K_v n‡j we‡RGgwmi AvÂwjK mgš^qKvix †kL kvgxg Avn‡g` e‡jb, wZwb `yÕR‡bi g„Zz¨i Lei ï‡b‡Qb| dvÛ bv _vKvq Zv‡`i cwievi‡K e‡Kqv UvKv †`Iqv m¤¢e n‡”Q bv|

Lyjbvi ivóªvqvZ¡ cuvPwU RyU wg‡ji 1 nvRvi 57 Rb ¯’vqx kÖwgK‡K MZ 4 Ryb QuvUvB Kiv nq| Gici †_‡K 8wU cvUK‡ji cÖvq 30 nvRvi kÖwgK-Kg©Pvix Abvnv‡i-Aa©vnv‡i w`b KvUv‡”Q| 8wU cvUK‡ji kÖwgK‡`i 15 †_‡K 26 mßv‡ni gRywi Ges Kg©Pvix‡`i 5 †_‡K 9 gvm chšÍ© †eZb e‡Kqv i‡q‡Q| me wgwj‡q Zv‡`i e‡Kqvi cwigvY cÖvq 48 †KvwU UvKv| kÖwgKiv Rvbvb, G Ae¯’vq Zv‡`i Av‡›`vj‡b bvgv Qvov †Kv‡bv weKí †bB|

†ek K‡qKRb kÖwg‡Ki cwiev‡ii m`m¨‡`i m‡½ K_v e‡j Rvbv †M‡Q, ¶zavi hš¿Yvq Zviv ˆfie b`x cvi n‡q MÖv‡g wM‡q KPzkvKmn wewfbœ kvK msMÖn K‡i †m× K‡i Lv‡”Qb| †Kv‡bv evwo‡Z wewfbœfv‡e msMÖn Kiv Pvj w`‡q fvZ ivbœv n‡j Zvi gvoUzKz †bIqvi Rb¨ Ab¨ kÖwgK cwievi Zv‡`i Øvi¯’’ n‡”Q|

Ab¨w`‡K AvswkK Pvjy nIqv cøvwUbvg, ¯Øvi I wµ‡m›U RyU wg‡ji cÖKí cÖavbiv MZ †iveevi Avev‡iv kÖwgK‡`i wg‡j Kv‡R †hvM †`Iqvi AvnŸvb Rvbv‡jI kÖwgKiv †mB AvnŸvb cÖZ¨vL¨vb K‡i‡Qb| Gw`‡K Lyjbvi mgvR cÖMwZ ms¯’v  (GmwcGm) I iƒcvqY †mvgevi `ycy‡i Lyjbv †cÖm K¬v‡e GK msev` m‡¤§j‡b  Abvnv‡i I webv wPwKrmvq wZbRb kÖwg‡Ki g„Zz¨i NUbvq D‡™^M cÖKvk K‡i‡Qb| Zviv Awej‡¤^  me cvUKj c~Y©v½fv‡e  Pvjy, kÖwgK‡`i e‡Kqv cvIbv cwi‡kva, QuvUvB Kiv kÖwgK‡`i PvKwi‡Z cybe©nvj I g„Z kÖwgK cwievi¸‡jv‡K cybe©vm‡bi e¨e¯’v Kivi `vwe Rvbvb|

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s